چهارشنبه اول ماه رمضان در کشورهای عربستان، لبنان، مصر و فلسطین